Minorities, Migration and Cities in Canada and China

Date: 4 April, 2018 Key Topics: Canadian Diversity, Publication

$10.00

Contributors: Jack Jedwab; Du Fachun; Wan Jun; Zhang Jijiao; Jean Teillet; Wu Da; André Duguay; Wang Chaohui; Vincent Roy Et Huhua Cao; Jin Chunzi And Zhao Yunmei; François Crépeau; Gerald Gall; Kenny Zhang; Wang Bing; Susan W. Hardwick

SKU: pub-102 Categories: ,